• บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray)

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจคุณภาพนม

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งวัสดุระดับนาโน

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Analysis and Product Development

  อ่านต่อ . . .
 • Upskill-Reskill “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” ประจำปี 2564

  อ่านต่อ . . .
 • คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านต่อ . . .
 • THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวินิจฉัยปรสิต ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Analysis

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Material Testing

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

  อ่านต่อ . . .
 • มทส. แพลตฟอร์ม “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” Upskill – Reskill

  อ่านต่อ . . .
 • อบหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .