About /

พันธกิจ

เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 3 ประการดังนี้

  1. เป็นศูนย์การให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
  2. เป็นศูนย์ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
  3. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิตเพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป