About /

พันธกิจ

เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 3 ประการดังนี้
1. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มการผลิตเพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
3. เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง