รูปภาพกิจกรรม /

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ "เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ และการเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดี"