รูปภาพกิจกรรม /

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “จัดทำแผนงานเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ ภูวนาลี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559