รูปภาพกิจกรรม /

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร เทคโนธานี (Organization Profile) ภายใต้กรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)