รูปภาพกิจกรรม /

กิจกรรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน เทคโนธานี ระหว่างวันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2558