รูปภาพกิจกรรม /

กิจกรรมการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558