รูปภาพกิจกรรม /

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปรับประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558