ประชาสัมพันธ์/ข่าว/กิจกรรม /

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 5/2564
ประเภท : ข่าว
1 เม.ย. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อ บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประเภทนักศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่3)
ประเภท : ข่าว
26 มี.ค. 2564 00:00 น.
เปิดรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
ประเภท : ข่าว
25 มี.ค. 2564 00:00 น.
[ประกาศเลื่อนอบรม!!] Train the Trainer หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS
ประเภท : กิจกรรม
24 มี.ค. 2564 00:00 น.