ข่าว /

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”ประจำปี 2560

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วันที่จัด

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 

**สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน**
ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

จำนวนที่รับ : รุ่นละ 60 คน

ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง/เครื่องดื่ม,คู่มือ,เอกสาร,วัสดุอุปกรณ์)

 

สถานที่ :      ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและฟาร์มเกษตรกร

วิทยากร

- ผศ.วิทวัส  ยมจินดา                      

อดีตหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- นายธราวุฒิ  ไก่แก้ว                 

วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- นายกวี  คงมั่น

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

เนื้อหา/รายละเอียดการดำเนินโครงการ

- ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร รูปแบบของระบบชลประทาน, อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบชลประทาน
- ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ พืช การออกแบบ  ระบบชลประทานแบบสปริงเกอร์  และน้ำหยด

- การพิจารณาเลือกอุปกรณ์สำหรับ ระบบชลประทาน การให้น้ำแก่พืช

- การออกแบบระบบชลประทานแบบสปริงเกอร์ และน้ำหยด

- เครื่องสูบน้ำ การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ

- การคำนวณขนาดเครื่องสูบน้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

- ภาคปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน

 

รายละเอียดการขำระค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร

1. อ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนการสมัคร
2. ชำระค่าลงทะเบียน
3. ยืนยันการสมัครที่ปุ่ม  >>ลงทะเบียน<<

4. ตรวจสอบรายชื่อหลังการสมัครที่ปุ่ม >>ตรวจสอบรายชื่อ<<ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี    มทส. เทคโนธานี- รายรับ

เลขที่บัญชี  980-2-88305-0

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี   มทส. เทคโนธานี- รายรับ

เลขที่บัญชี  707-2-23218-0

 

>>ลงทะเบียน<<       >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

 

* หมดเขตสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน*

ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

**หมายเหตุ**

หากมีการชำระค่าลงทะเบียนมากกว่า 1 ท่าน/หลักฐานการชำระ(slip) *โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่*

และกรุณาเก็บหรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน(slip) ตัวจริงไว้ด้วยค่ะ

 

*** ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้***  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810,0-4422-4821 โทรสาร 0-4422-4814
E-Mail : woranuch@sut.ac.th


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม