ข่าว /

โครงการฝึกอบรมดิจิทัล (SUT Digital Training) ผ่านเครือข่ายออนไลน์

โครงการฝึกอบรมดิจิทัล (SUT Digital Training)  ผ่านเครือข่ายออนไลน์

โครงการฝึกอบรมดิจิทัล (SUT Digital Training)  ผ่านเครือข่ายออนไลน์

 

        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล็งเห็นความสาคัญ ในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน การสร้างเครือข่ายแบ่งปันการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนางานในด้านการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วประเทศ โดยหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 2) การออกแบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย ด้วยซอฟต์แวร์ Adobe Animate CC 3) การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash Pro CS6 กับ Action Script 3.0 เบื้องต้น 4) การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 5) การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา 6) การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สาหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ 7) การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max 8) การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Photoshop 9) การพัฒนา Internet of Things (IoT) เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับวิธีการฝึกอบรมทั้ง 9 หลักสูตร ศูนย์นวัตกรรมฯ จะดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบการฝึกอบรมดิจิทัลผ่านระบบการจัดการหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจานวนมาก (SUT MOOC) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและการอบรมแบบเผชิญหน้าผ่านเครือข่ายซึ่งผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมในการพบปะพูดคุย ณ เวลาเดียวกัน สามารถรับภาพ ฟังเสียงบรรยายหรือวีดิทัศน์และสื่อสารโต้ตอบแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้สองทางเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน ผู้อบรมสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้รับไปสนับสนุนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน
3. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ชุมชนและท้องถิ่น
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม
 
ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2560
 
หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการอบรมดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ และมีกิจกรรมการก่อนการเรียน พร้อมกันโดยมีการนัดหมายวันและเวลา
ในการจัดกิจกรรมการอบรมระหว่างวิทยากรผู้สอนและผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรก่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
 
วิทยากรฝึกอบรม
 
 

ลำดับที่

หลักสูตร

วิทยากร

ตำแหน่ง

1.

การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย
ด้วย Adobe Captivate

นายอรรคเดช
โสสองชั้น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

2.

การออกแบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย
ด้วยซอฟต์แวร์ Adobe Animate CC

นายนฤดล
ดามพ์สุกรี

นักเทคโนโลยีการศึกษา

3.

การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash Pro CS6 กับAction Script 3.0 เบื้องต้น

นายสันทัด
เหมจันทึก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

4.

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

นายอมรเทพ
เทพวิชิต

นักเทคโนโลยีการศึกษา

5.

การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติ
ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา

นายเมธี ประสมทรัพย์

นักเทคโนโลยีการศึกษา

6.

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ

อาจารย์คธา วาทกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.

การสร้างภาพกราฟิกสามมิติ
ด้วยโปรแกรม 3ds Max

นายสันทัด
เหมจันทึก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

8.

การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Photoshop

นายขจรศักดิ์
ทองรอด

นักเทคโนโลยีการศึกษา

9.

การพัฒนา Internet of Things (IoT)
เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

อาจารย์คธา วาทกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตรละ 1,500 บาท ยกเว้น *หลักสูตร การพัฒนา Internet of Things (IoT) เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีอัตราค่าลงทะเบียน 2,575 บาท (รวมค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมฯ)

จำนวนของผู้เข้าฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 90 คน
 
 
ลำดับที่ หลักสูตร
เวลาการอบรม (ชั่วโมง)
ผู้เข้ารับการอบรม (คน)
1. การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 18 10
2.
การออกแบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย
ด้วยซอฟต์แวร์ Adobe Animate CC
20 10
3. การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash Pro CS6 กับ Action Script 3.0 เบื้องต้น 18 10
4. การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla 20 10
5. การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา 20 10
6. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สาหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ 16 10
7. การสร้างภาพกราฟิกสามมิติ ด้วยโปรแกรม 3ds Max 18 10
8. การตกแต่งภาพขั้นสูง ด้วย Photoshop 20 10
9. *การพัฒนา Internet of Things (IoT) เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 18 10

 

สถานที่ฝึกอบรม
ฝึกอบรมดิจิทัลผ่านเครือข่ายที่ http://mooc.sut.ac.th
 
คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม
1. ครู อาจารย์ ผู้ผลิตสื่อการศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล
2. ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ระบบปฎิบัติการ Windows) และ อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
3. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมการอบรมเผชิญหน้าผ่านระบบเครือข่ายได้ ณ วันเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรที่ลงทะเบียน
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน
1. เปิดรับสมัครลงทะเบียนและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560
2. ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่   >>ลงทะเบียน<<   >>ตรวจสอบรายชื่อ<<
3. สำหรับการชำระเงินทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งการชำระเงินอีกครั้ง
4. สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งรหัสการเข้าใช้งานระบบ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบฝึกอบรม เสมือนจริงผ่านทาง E-mail ที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุภาวดี สารางคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 06-3494-5946 โทรสาร 0-4422-4814

 
 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม