ข่าว /

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561

วันที่จัด
รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560
รุ่นที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์  2561
รุ่นที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 เลื่อนวัน เป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561


**หมดเขตสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน**
รุ่นที่ 1/2561 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
รุ่นที่ 2/2561 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561
รุ่นที่ 3/2561 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 4/2561 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

จำนวนที่รับ : รุ่นละ 40 คน
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท (ค่าอาหาร,อาหารว่าง,คู่มือ,เอกสาร,วัสดุอุปกรณ์)
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเกษตรกร

วิทยากร
ผศ.วิทวัส  ยมจินดา อดีตหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
นายธราวุฒิ  ไก่แก้ว วิศวกรการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายกวี คงมั่น วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 

เนื้อหาการอบรม 
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
รูปแบบของระบบชลประทาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบชลประทาน
ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ พืช
การออกแบบระบบชลประทานแบบสปริงเกลอร์และน้ำหยด
การจัดวางตำแหน่งหัวสปริงเกอร์และหัวน้ำหยดแบบต่าง ๆ
ท่อชลประทาน การเลือกขนาดท่อชลประทาน
ระบบเครื่องสูบน้ำ การคำนวณหาขนาดเครื่องสูบน้ำ และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
การออกแบบและการประมาณราคาระบบชลประทาน
ศึกษาดูงานแปลงสาธิตของเกษตรกร และฝึกติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัติ
 
 
รายละเอียดการขำระค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
 
1. อ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนการสมัคร
2. ชำระค่าลงทะเบียน
3. ยืนยันการสมัครที่ปุ่ม  >>ลงทะเบียน<<

>>ลงทะเบียน<<     >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

 
ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน
 

 
 
 
**หมายเหตุ**
หากมีการชำระค่าลงทะเบียนมากกว่า 1 ท่าน/หลักฐานการชำระ(slip) *โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่*
และกรุณาเก็บหรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน(slip) ตัวจริงไว้ด้วยค่ะ
 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
หากแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการอบรม 7 วันทำการ จะสามารถเลื่อนการอบรมเป็นรุ่นถัดไปได้ 
ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
สำนักงานบริกาวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี 
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 08-6252-5052 โทรสาร 0-44224814 
อีเมล: tatd@sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม