ประชาสัมพันธ์ /

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) 

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปตามประกาศฯ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยจะเข้ารับการทดสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ดังนี้
 
1. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากเข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
2. นักศึกษาหลักสูตร 6 ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากเข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา
 

** ตารางกำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

หมายเหตุ :

- นักศึกษาสามารถใช้ผลสอบ IELTS/TOEIC/TOEFL/CU-TEP ยื่นให้กับทางศูนย์บริการการศึกษาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ได้
- นักศึกษาสามารถสมัครสอบผ่านทางออนไลน์ และเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบครั้งแรก และหากยังไม่พอใจผลการสอบสามารถสอบใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ แต่การสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปนักศึกษาจะต้องชำระค่าสมัครสอบในอัตรา 250 บาท/ครั้ง


 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

 •  ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
 • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
 • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
 • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
 • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
 • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

การเตรียมสถานที่สอบ

1. ห้องคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (1 เครื่อง ต่อ 1 คน)

2.  ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mb. ต่อ นักเรียน 1 คน (ขั้นต่ำ)

3.  หูฟัง

 วิธีการสอบ
     ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ และทดสอบผ่านเว็บไซต์

ลักษณะของผลการทดสอบ
วัดผลโดยอ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป
ระดับความสามารถทั่วไปของ CEFR  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และแต่ละระดับแบ่งออกเป็นระดับย่อย 6 ระดับ ดังนี้

1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users-A1, A2)

 •  A1 – มีความสามารถทางภาษาที่อยู่ในขอบเขตของความต้องการส่วนตัวและภาษาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของภาษาที่ท่องจำมาจากที่เรียนหรือภาษาที่เดาการใช้ได้จากสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าผู้พูด
 • A2 – เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือเป็นการสนทนาในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

2. ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ (Independent Language User-B1, B2)

 • B1 – สามารถใช้ภาษาพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆโดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดีหรือมีสถานการณ์ประกอบในการสนทนา
 • B2 – สามารถใช้ภาษาที่ในการสนทนาให้ข้อมูลและสามารถใช้ภาษาการสนทนาโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User)

 • C1 – สามารถใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และภาษาที่ใช้จะนำไปสู่การการทำงานที่ซับซ้อนที่สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
 • C2 – สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม