ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

มาตราฐาน ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารงาน "คุณภาพมาตรฐานสากล" ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

การจัดการอบรมหลักสูตร “การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015” เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้ร่วมอบรมจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านข้อกำหนดมาตราฐาน และสามารถนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้และเชื่อมโยงไปกับประสบการณ์ในห้องเรียนชีวิตประจำวันได้ 
 
เปิดรับสมัครและชำระเงิน
วันนี้ – 7 มีนาคม 2561 (รับสมัครOnline)

>>ลงทะเบียน<<   >>รายชื่อผู้ลงทะเบียน<<


วันอบรม : วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
อัตราค่าสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพียงคนละ 500 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 1,000 บาท
 
การชำระเงิน
นักศึกษาที่สมัครอบรมฯ สามารถติดต่อชำระเงินสด(พร้อมสำเนาบัตรประชาชน) ได้ที่ ห้อง 119 ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 1

เทคโนธานี วันนี้ – 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

หรือ ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร   ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-2-23218-0  
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 980-2-88305-0
**พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน+สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
มาที่ E-mail : sut.iso734@gmail.com พร้อมโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ที่เบอร์ 0-4422-4821 **
***ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี***
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม (สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี)
โทรศัพท์ 0-4422-4821 (คุณชุติกาญจน์)
Facebook : สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม