ข่าว /

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร จำนวน  2 หลักสูตร

 

 

รุ่นที่

หลักสูตร 1

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

การจัดทำผลงานทางวิชาการ

หลักสูตร 2

การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยแผน  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ PLC

 

สถานที่

1

วันที่ 2เมษายน 2561​

วันที่ 3 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

วันที่ 23 เมษายน 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

หลักสูตรละ 1 วัน  (ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 บาท)

สมัครออนไลน์ ----> https://goo.gl/Er41pp

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ/ใบสมัคร/แผ่นประชาสัมพันธ์ (ตามไฟล์แนบ)
1. >>ใบสมัครเข้าร่วมอบรม<<

2. หลักสูตร Active Learning สู่การทำผลงาน
3. หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยแผนฯตามแนวทาง PLC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : facebook: อบรมครู สพฐ PPRP    หรือ ​
นางสาวขวัญตา วงศ์สามารถ  หรือ นายคัมภีร์ มากงูเหลือม สนง.บริการวิชาการฯ เทคโนธานี โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๒๔๙๒๐ หมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๒๒๔๘๑๔

หมายเหตุ : *กรุณายืนยันและชำระค่าลงทะเบียน พร้อมส่งหลักฐานใบสมัคร และการโอนเงิน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนวันอบรม* และหากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมในรุ่นนั้นๆ ได้ โปรดแจ้งหน่วยฝึกล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงรุ่นและ ทางหน่วยฝึกขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม