ข่าว /

ประกาศ รายชื่อและสถานที่สอบ TOEFL TIP ครั้งที่ 3/2561

ประกาศ รายชื่อและสถานที่สอบ TOEFL TIP ครั้งที่ 3/2561
 
 
เริ่มลงทะเบียนเข้าห้องสอบเวลา :   09.00 - 09.45 น.
เริ่มทำการสอบ : 10.00 - 12.30 น.
สถานที่สอบ : ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิ่งที่ต้องเตรียมในการห้องสอบ : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
หรือ ทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน) หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่ามสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810   โทรสาร 0-4422-4814
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม