ข่าว /

เทคโนธานี มทส. เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 12

เทคโนธานี มทส. เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 12

 

วันที่อบรม : วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

เวลา : 09.00 - 15.00 น.   (เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.)
สถานที่อบรม :  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (ติดตามการแจ้งห้องอบรมอีกครั้งทางเว็บไซต์ ในวันที่ 17 ธ.ค. 61)
 
 

สมัครเข้าอบรม >>คลิ๊ก<<

 

 
*** เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด)
สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th*** 

หมายเหตุ : การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

 

 
หลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักสูตรที่ 1 : การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ระยะเวลาอบรม : 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น. (มีอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง)
ค่าสมัครอบรม :
- นักศึกษาและบุคลากร ภายในมทส. 450 บาท/ ประเภทใบขับขี่
- บุคคลทั่วไป 550 บาท/ ประเภทใบขับขี่
 
หลักสูตรที่ 2 : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์  
*** เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น *** 
ระยะเวลาอบรม : 1 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 10.00 น.
ค่าสมัครอบรม : 150 บาท/ ประเภทใบขับขี่
 
หมายเหตุ
- หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถเท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมได้เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น
-  หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน และขาดไม่เกิด 1 ปี
-  หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ นี้ได้
- หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีทั้ง 2 หลักสูตร จะต้องนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด(ทุกจังหวัด) เพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามลำดับขั้นตอนต่อไป
- หนังสือรับรองการผ่านการอบรมมีกำหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อบรม 
- ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม
- หากผู้อบรมประสงค์เลื่อนวันเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันอบรมภายใน 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนการอบรมเพียงท่านละ 1 ครั้ง หากท่านใดมิแจ้งความประสงค์ฯ ทางผู้จัดจะถือว่าผู้เข้าอบรมสละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งนั้น ๆ
- กรุณากรอกที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810 โทรสาร 0-4422-4814
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)
E-Mail: pimolmas@sut.ac.th 
Website: http://technopolis.sut.ac.th/

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม