ข่าว /

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program :IRTC)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program :IRTC)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program :IRTC)

เรียน    คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจ 

            ตามที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program :IRTC)โดยมี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นลูกข่ายในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อยกระดับความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ 2) บริการที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การเสาะหาเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3) เพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายมากขึ้น
4) เพื่อสร้างฐานผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต และ 5) เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ นั้น

          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เทคโนธานี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาวธัญญรัตน์ อุณารักษ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) Email:tanyarat.unarak@gmail.comโทร 4847,098-254-0644 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

 

>> Downlond Proposal IRTC คลิกที่นี้ <<


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม