ข่าว /

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

CEFR คืออะไร
     คือ แนวทางในการอธิบายว่าคุณสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด โดยมีเกณฑ์การวัดระดับภาษามากมายที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ได้แก่ American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines (ACTFL) ,Canadian Language Benchmarks (CLB) และ Interagency Language Roundtable scale (ILR) อย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้ยึดติดกับแบบทดสอบภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นพิเศษ
     CEFR(Common European Framework of Reference for Languages) คือ มาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการอธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาเยอรมัน หรือทักษะภาษาเอสโตเนียของคุณ (หากว่าคุณมีทักษะเหล่านี้)

ทำไม CEFR จึงมีความสำคัญ
      ในยุโรป CEFR ได้เพิ่มมาตรฐานการอธิบายระดับความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศของคุณ โดยเฉพาะในการศึกษา หากคุณเรียนมากกว่าหนึ่งภาษา ที่ยุโรปสามารถใช้ CEFR แสดงระดับภาษาที่มากกว่าสองภาษาในประวัติย่อของคุณ CEFR เป็นกรอบมาตรฐานทั่วทั้งยุโรปในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด
      อย่างไรก็ตาม ในเชิงขององค์กร CEFR ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ CEFR ในประวัติย่อสำหรับเหตุผลด้านการทำงาน วิธีที่ดีที่สุดคือการระบุเกณฑ์บ่งชี้ระดับทักษะ แสดงคะแนนทดสอบมาตรฐาน และตัวอย่างประสบการณ์ใช้ทักษะทางภาษาของคุณ (การศึกษาต่างประเทศ การทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น)

 

อัตราค่าสมัครสอบ : 300 บาท

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันสอบ
- คอมพิวเตอร์ (Notebook)
- หูฟัง

หมายเหตุ :
-  นักศึกษา มทส. สามารถใช้ผลสอบยื่นให้กับทางศูนย์บริการการศึกษาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ได้
- นักศึกษาสามารถใช้ผลสอบIELTS/TOEIC/TOEFL/CU-TEP ยื่นให้กับทางศูนย์บริการการศึกษาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ได้
-  หากนักศึกษาที่เคยสอบครั้งแรกมาแล้ว หรือมีความประสงค์ที่จะชำระเงินสามารถลงทะเบียนเพื่อขอสอบในครั้งนี้ได้
-  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี
-  หากไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสอบ
-  กรณีผู้เข้าสอบไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 2 วัน
-  กรณีผู้เข้าสอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด (50 คน ขึ้นไป) ทางศูนย์สอบขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ
-  กรุณากรอก E-Mail ที่ใช้งานปัจจุบัน เนื่องจากผลสอบที่ได้รับจะจัดส่งผ่านทาง E-mail ของท่าน

 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
·   ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
·   ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
·    ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
·    ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
·    ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
·    ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม