ข่าว /

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP 2 Prototype)

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP 2 Prototype)

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP 2 Prototype)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร และนักศึกษา ที่มีผลงานการจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อแสดงถึงความพร้อมและสนับสนุนการผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์

จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 40,000 บาท/ผลงานวิจัย

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดสำหรับการสมัครและกำหนดการตามเว็บไซต์ http://ipmo.sut.ac.th/ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณบุปผาชาติ กันสา (buppha_chat@g.sut.ac.th) หรือ โทรศัพท์ 4825


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม