ข่าว /

เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 15

เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 15

กำหนดการ 

วันที่อบรม : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
อบรมเวลา : 09.00- 15.00 น. 
เริ่มลงทะเบียน : 08.30 – 09.00 น.  (หากมาเกิน เวลา 09.15 น. ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมอบรม)
สถานที่อบรม : ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุ: การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป


 

เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 20 ส.ค. 62  (รับจำนวนจำกัด)    
 >>ปิดรับสมัคร เนื่องจากจำนวนเต็มแล้ว รอบถัดไปช่วงเดือน ก.ย. หรือ ต.ค.<<  

ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์ใบชำระเงิน

 

หลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ระยะเวลาอบรม : 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น. (มีอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง)
ค่าสมัครอบรม :
- นักศึกษาและบุคลากร ภายในมทส. 450 บาท/ ประเภทใบขับขี่
- บุคคลทั่วไป 550 บาท/ ประเภทใบขับขี่

หลักสูตรที่ 2การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ 
*** เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น*** 
ระยะเวลาอบรม : 1 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 10.00 น.
ค่าสมัครอบรม : 150 บาท/ ประเภทใบขับขี่

หมายเหตุ
- หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถเท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมได้เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน และขาดไม่เกิด 1 ปี
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ นี้ได้
- หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีทั้ง 2 หลักสูตร จะต้องนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด(ทุกจังหวัด) เพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามลำดับขั้นตอนต่อไป
- หนังสือรับรองการผ่านการอบรมมีกำหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อบรม
- ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม
- หากผู้อบรมประสงค์เลื่อนวันเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันอบรมภายใน 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนการอบรมเพียงท่านละ 1 ครั้ง หากท่านใดมิแจ้งความประสงค์ฯ ทางผู้จัดจะถือว่าผู้เข้าอบรมสละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งนั้น ๆ
- กรุณากรอกที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30- 16.30 น.)
E-Mail : pimolmas@sut.ac.th
Website : http://technopolis.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม