ข่าว /

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2563

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2563

ตารางการอบรม ประจำปี 2563 (Public training)
ราคา  2,000 บาท / ท่าน
หากสมัครอบรม 3 ท่านต่อ 1 รุ่น / 1 บริษัท ลดไปเลยทันที 10 %

** มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในข่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%, ราคาค่าอบรมไม่คิด Vat 7%
---------------------------------------------------------------------------------

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

รุ่น

วันอบรม

เปิดรับสมัคร

สมัครอบรม

รายชื่อผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

รุ่นที่ 1

23-24 ม.ค.63

11 พ.ย. 62 -
15 ม.ค. 63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 2

19-20 
มี.ค.63

25 ม.ค -
11 มี.ค. 63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 3

14-15
พ.ค.63

21 มี.ค. -
4 พ.ค. 63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 4

9-10
ก.ค.63

16 พ.ค. -
1 ก.ค. 63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 5

20-21
ส.ค.63

11 ก.ค. -
12 ส.ค.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

      

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

รุ่น

วันอบรม

เปิดรับสมัคร

สมัครอบรม

รายชื่อผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

รุ่นที่ 1

13-14
ก.พ. 62

1 ม.ค.-
5 ก.พ.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 2

23-24
เม.ย. 62

17 ก.พ. –
6 เม.ย.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 3

18-19
มิ.ย. 62

27 เม.ย. –
10 มิ.ย.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 4

17-18
ก.ย. 62

27 ก.ค. –
9 ก.ย.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รุ่น

วันอบรม

เปิดรับสมัคร

สมัครอบรม

รายชื่อผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

รุ่นที่ 1

19-20
ธ.ค.62

19 พ.ย. –
9 ธ.ค.62

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 2

27-28
ก.พ.63

1 ม.ค.-
19 ก.พ.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 3

28-29
พ.ค.63

23 มี.ค.-
20 พ.ค.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

รุ่นที่ 4

30-31
ก.ค.63

1 มิ.ย. –
22 ก.ค.63

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

40

 

**สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการก่อนการอบรม**

สถานที่อบรม
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นวิทยากรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

เลขทะเบียนหน่วยอบรม


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม