ข่าว /

การจัดอบรมแบบ In House Training

การจัดอบรมแบบ In House Training

    การจัดอบรม In House Training
    หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ
    ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563
และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร คือใคร

ผู้ประกอบกิจการ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

ผู้สัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

>>กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561<<  

>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561<<

>> ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร <<


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821/0-4422-4810  โทรสาร 0-442244-814
อีเมล : tatd@sut.ac.th
Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม