ข่าว /

ตารางกำหนดการจัดอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ประจำปี 63

ตารางกำหนดการจัดอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ประจำปี 63

ประกาศ! แจ้งงดการจัดอบรมอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจะประกาศให้มีการจัดอบรมได้อีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อCOVID-19 ในประเทศไทย


หมายเหตุ: การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

หลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ระยะเวลาอบรม : 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น. (มีอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง)
ค่าสมัครอบรม :
- นักศึกษาและบุคลากร ภายในมทส. 450 บาท/ ประเภทใบขับขี่
- บุคคลทั่วไป 550 บาท/ ประเภทใบขับขี่

หลักสูตรที่ 2 : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ 
*** เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น*** 
ระยะเวลาอบรม : 1 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 10.00 น.
ค่าสมัครอบรม : 150 บาท/ ประเภทใบขับขี่

หมายเหตุ
- สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร หรือมากกว่า 1 ประเภท
- หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถเท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมได้เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน และขาดไม่เกิน 1 ปี
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ นี้ได้
- หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีทั้ง 2 หลักสูตร จะต้องนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด(ทุกจังหวัด) เพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามลำดับขั้นตอนต่อไป
- หนังสือรับรองการผ่านการอบรมมีระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อบรม
- ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม
- หากผู้อบรมประสงค์เลื่อนวันเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันอบรมภายใน 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนการอบรมเพียงท่านละ 1 ครั้ง หากท่านใดมิแจ้งความประสงค์ฯ ทางผู้จัดจะถือว่าผู้เข้าอบรมสละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งนั้น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30- 16.30 น.)
E-Mail : pimolmas@sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม