ข่าว /

ประกาศเลื่อนการสอบ TOEFL ITP 4/63

ประกาศเลื่อนการสอบ TOEFL ITP 4/63

การขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนTOEFL ITP 4/63 ครั้งที่ 2

สามารถกรอกฟอร์มคำร้องขอคืนเงินนี้ ได้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

* หากเกินกำหนดวันที่ 17 เมษายน 2563 จะถือว่าผู้สมัครสอบยืนยันการเลื่อนสอบ ไปรอบวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้อีก **ยกเว้นกรณีที่ศูนย์สอบ ยกเลิกการจัดสอบเท่านั้น

>>คลิกที่นี่ ลิ้งก์การขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนTOEFL ITP 4/63 ครั้งที่ 2 

>>ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินสำหรับขอคืนเงินค่าลงทะเบียน TOEFL ITP 4/63<<  

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการสอบหรือขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
1. กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในลิ้งก์ด้านบน
2. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และเซ็นต์ชื่อตรง "ผู้รับเงิน" เท่านั้น ไม่ต้องใส่วันที่  
และสำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมข้อความกำกับ  
"ใช้สำหรับการขอคืนเงินค่าลงทะเบียน TOEFL ITP 4/63" เท่านั้น 
3. ท่านที่ประสงค์จะขอเงินคืนจะต้องนำส่งเอกสารใบสำคัญรับเงินตัวจริง 
โดยสามารถนำมาวางที่ รปภ. อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี หรือส่งไปรษณีย์*แบบ EMS เท่านั้นมาที่ 
นางสาวชุติกาญจน์ อินทร์เอี่ยม
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
4. เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันใช้การดำเนินงานแบบ Work from Home การดำเนินการอาจจะใช้เวลา 7-14 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งเอกสารของผู้สมัครสอบคนสุดท้าย)

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม