ข่าว /

เลื่อนสอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 4/64

เลื่อนสอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 4/64

ประกาศเลื่อนการสอบ CEFR รอบ 4/64 ‼

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบันมีการแพร่กระจายอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้น ศูนย์สอบ CEFR เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการสอบ CEFR 4/64 จะเลื่อนออกไป เป็นวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 จากกำหนดการเดิมวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดการ, สถานที่ยังคงเดิม และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, เวลาสอบ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ LINE ADD : @asp2020

Announcement of the postponement of the Cefr exam 4/64
    The Technopolis, Suranaree University of technology is an CEFR test center. Which is scheduled for CEFR 4/64, it is necessary to postpone from 5th June 2021 reschedule to 10th July 2021 due to the COVID-19 epidemic and new surge of covis-19 cases in Thailand is Wide circle spreading.
    During this all staff members are required to work from home (WFH), starting from April 16th until normal situation. You can contact our staff through Line official (LINE ADD : @asp2020).


กำหนดการสอบ CEFR รอบ 4/64
วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 
รอบ 1  : เวลา 09.00 - 10.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
รอบ 2  : เวลา 11.00 - 12.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 10.15 น. - 10.45 น.
รอบ 3 : เวลา 13.00 - 14.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 12.15 น. - 12.45 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 305 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th

Date Time and Place of the test
Date : Saturday 10th July 2021
Time : Round 1Register at 08.30 - 09.00 hr.  Start the test at 09.00 - 10.00 hr.
         Round 2Register at 10.15 - 10.45 hr.  Start the test at 11.00 - 12.00 hr.
        Round 3 Register at 12.15 - 12.45 hr.  Start the test at 13.00 - 14.00 hr.
Place  : Room 305 on 3rd floor, Technopolis, Suranaree University of Technology.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*โปรดสมัครก่อนทำการชำระเงิน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ และตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี และให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครและส่งหลักฐานแล้วเท่านั้น
( • รอบสอบที่ 1 - ขณะนี้มีผู้ชำระเงินทางอีเมลแล้ว    เต็มจำนวน    คน  อัพเดทข้อมูลเมื่อ  29/03/64  เวลา 09.31 น.)
( • รอบสอบที่ 2 - ขณะนี้มีผู้ชำระเงินทางอีเมลแล้ว    เต็มจำนวน    คน  อัพเดทข้อมูลเมื่อ  13/05/64  เวลา 12.15 น.)
• รอบสอบที่ 3 - ขณะนี้มีผู้ชำระเงินทางอีเมลแล้ว    เต็มจำนวน   คน  อัพเดทข้อมูลเมื่อ  27/05/64  เวลา 10.06 น.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เปิดรับตั้งแต่วันที่  18 พ.ค. 64 - 23 มิ.ย. 64
สมัครสอบ Register >>เต็มจำนวน<< (รับเพียง 45 ที่นั่ง เท่านั้น)

หมายเหตุ :
1. หากผู้สมัครสอบชำระเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รอบสอบที่ 1 เต็มจำนวนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการย้ายรายชื่อของท่านไปสอบในรอบที่ 2 โดยอัตโมนัติ
2. หากมีผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดการรับสมัครและชำระเงินทันที
3. จะไม่มีการอัพเดทสถานะการชำระเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
4. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

    CEFR  คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล
    CEFR เป็นตัวย่อของ Common European Framework of Reference for Languages ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

  • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
  • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
  • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
  • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
  • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
  • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.)
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 Line@ : @asp2020
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม