ข่าว /

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปี 2567

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปี 2567

♣ การสอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ยื่นปรับวิทยฐานะได้ เนื่องจากเป็นการสอบเพียง 2 Skills

♦ การสมัครสอบกับทางเทคโนธานีผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครเองทุกกรณี 

(ค่าสมัครสอบ 350 บาท)  

*การสอบกับทางเทคโนธานีจะไม่รวมอยู่ในโควต้าสอบฟรีของศูนย์บริการการศึกษา กรณีนักศึกษา มทส. (ป.ตรี) ต้องการสอบฟรี ให้ติดต่อศูนย์บริการฯ โทร.044223021 ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบกับศูนย์บริการฯ ครบจำนวน 2 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ลงทะเบียนสอบกับทางเทคโนธานีในลำดับถัดไป

!! ข้อควรรู้  สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่ต้องการสอบจบก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถสมัครสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวน 2 ครั้ง) กับทางศูนย์บริการการศึกษา  


☻ประกาศของมหาวิทยาลัย
    • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.) พ.ศ. 2565
    • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา


CEFR  หรือ "Common European Framework of Reference for Languages" : มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ "การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป" ในปี 1989 - 1996 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ "CEFR" ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา
ระดับความสามารถทั่วไปของ "CEFR" แบ่งออกเป็นสามระดับใหญ่ ๆ และในแต่ละระดับใหญ่ก็ยังแบ่งออกเป็นระดับย่อยอีกซึ่งรวมทั้งหมดก็จะมีหกระดับดังต่อไปนี้
 1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users A1, A2)
 2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในระดับดี (Independent Language User B1, B2)
 3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User C1, C2)
 
การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
 • ข้อสอบเป็นแบบทดสอบออนไลน์ "Oxford Online Placement"
 • ข้อสอบประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที ใช้เวลา 60 นาที เป็นการทดสอบ 2 Skill คือ 1.Use of English  2.Listening
 • แบบทดสอบครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocab) ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างทางภาษา(Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง
 • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
 • ข้อสอบเป็นแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) ปรับระดับความ ยาก-ง่าย ตามความสามารถของผู้สอบ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำ สะท้อนความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 13 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน
 • ลักษณะของผลการทดสอบอ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 
English Proficiency Exam :
• The exam has 39-45 question, There is a test time of 60 minutes.
• The exam is a computer-adapted exam.
Notic:
1. The default time allowed is 60 minutes. Students see the timer counting down, and they get a warning 15 minutes before their time runs out.
2. The Markbook shows when a student has not finished their test. The Status column shows Timed out.

 

♠ ประกาศเพื่อรับทราบ :
1. กรณีลงทะเบียนสอบในระบบ REG ให้ติดต่อรับผลคะแนนสอบกับทางศูนย์บริการการศึกษา
2. ผู้สอบสามารถรับผลคะแนนสอบด้วยตนเอง 
ได้ที่ หน่วยบริการอบรมสัมมนา ชั้น 1 เทคโนธานี (ห้องตรงข้ามธนาคารกรุงไทย) ตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบสอบเท่านั้น (ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 66) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<
3.*กรณีที่ผู้สอบไม่มารับผลคะแนนตามระยะเวลาที่กำหนด หรือใบผลคะแนนหาย หรือต้องการขอผลคะแนนใหม่ (ScoreReprint) ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาทางอีเมล cefrsut@gmail.com ศูนย์สอบ มทส. จะดำเนินการออกใบรับรองการสอบให้กับท่าน โดยมีค่าบริการในการดำเนินการ (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง LINE)
4. การยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งจบการศึกษาของ มทส. สามารถใช้ผลคะแนนได้ทั้ง CEFR, Toeic, Toefl ITP (อ่านรายละเอียด >>คลิ๊ก<<)


โปรดอ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนด
ที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!! 

☺☻ สำหรับผู้สอบ CEFR รูปแบบ On-Site ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้
1. อ่านข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ CEFR อย่างละเอียด (ดังภาพข้างบน ↑) และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!!หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบทุกกรณีและถือว่าผู้สอบใช้สิทธิ์ในการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารล่วงหน้าก่อนวันสอบ)
2. ผู้สอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง และดำเนินการลงทะเบียนสอบพร้อมตรวจสอบหลักฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหมดเวลาให้เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ จุดลงทะเบียนจะปิดตามเวลาที่กำหนด (ดังตารางกำหนดการวันสอบ) กรณีผู้สอบมาลงทะเบียนไม่ทันก่อนเรียกเข้าห้องสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี! โปรดรักษาเวลาและสิทธิ์ของท่านในการสอบแต่ละครั้ง**
3. เมื่อหมดเวลาเข้าห้องสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี
4. การสอบเป็นรูปแบบ On-Site ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ


♦ เงื่อนไขการสมัครสอบและการชำระเงิน :
1. ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีกเมลแล้วเท่านั้น

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและจำนวนผู้ชำระเงินก่อนทำการโอน/ชำระค่าสมัครสอบทุกครั้ง ผู้สอบที่แจ้งชำระเงินโดยไม่มีข้อมูลในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน หรือชำระเงินหลังจากผู้มีชำระเงินครบจำนวนและระบบปิดรับสมัคร หรือหลังจากหมดเขตกำหนดการแจ้งชำระเงิน จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
3.ไม่อนุญาตให้ผู้สอบชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร หากพบผู้สอบที่ชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่กำหนดทางศูนย์สอบขอตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านทุกกรณี
4. เมื่อลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินและส่งหลักฐานชำระเงินผ่านทางอีเมลได้ทันที
5. เจ้าหน้าที่จะนับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีเมลแล้วเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนขอสละสิทธิ์ที่นั่งของท่านให้กับท่านอื่น และตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนดำเนินการชำระเงิน
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณีเมื่อผู้สมัครสอบทำการชำระเงินเข้ามาทางบัญชีศูนย์สอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. ในกรณีที่สมัครสอบแล้วไม่สามารถเข้าสอบได้หรือไม่ประสงค์เข้าสอบ ศูนย์สอบถือว่า "ผู้สอบสละสิทธิ์ในการสอบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเลื่อนวันสอบได้รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
8. การสอบจะแบ่งเป็น 4 รอบ โดยศูนย์สอบเป็นผู้กำหนดรอบสอบให้กับผู้สอบ ผู้สอบจะไม่สามารถเลือกรอบเวลาสอบและเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้โปรดเผื่อเวลาในการสอบ
9. ศูนย์สอบไม่รับการจองที่นั่งล่วงหน้า ผู้สอบทุกท่านจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนพร้อมเพียงกันตามวัน-เวลาที่กำหนด

   

 

English Proficiency Exam (CEFR)

► Equipment to prepared for the exan date :
1. Original passport, Student ID
2. Headphone/ Earphone
3. Cash fee 50 Baht, send test results by EMS.

► Terms of register exam and payment :
1. Please check the name and amount of the payer every time before making a payment.
     Notic:* Test takers who make payment after the application system closes will not have a list of entrance examinations.
And reserve the right not to refund the examination fee in any case.
2. Test Day Procedures : All test takers must arrive at the test site at least one 30 minutes before the scheduled test time in order to complete the Health Screening and Test Registration process. Test takers will not be allowed entry beyond the Checkpoint before the designated check-in time for the reserved test session.

Remark :
    - Registration is closed 30 minutes before the test time.
    - Only Test takers are allowed to enter Test Center area. *
3. The test result will available 7 days after the test.
4. The center for CEFR reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear or not presented at the test center on test day and the test taker do not to comply with the rules.
5. No refund of fare at all causes.
6. Receiving exam results is divided into 2 channels as follows:
     7.1 Score Report for tests (Self Pick-Up) on 7 working days after the test date by showing your original ID Card/passport.
     7.2 EMS fee 50 Baht. Cash payment on test day only. 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
Line@ : @asp2020
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม