ข่าว /

กำหนดการสอบ CEFR ประจำปี 2565

กำหนดการสอบ CEFR ประจำปี 2565

CEFR  คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

CEFR เป็นตัวย่อของ Common European Framework of Reference for Languages ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
 • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที (1 ชั่วโมง)
 • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
 • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
 • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
 • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
 • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 

ประกาศเกณฑ์การผ่านวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี


การสอบเป็นรูปแบบ On-Site**
(รูปแบบการจัดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้โปรดตามประชาสัมพันธ์ในรอบสอบนั้น ๆ)

โปรดอ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนด

ที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!!

 

**เรียน ผู้สอบทราบ หากสถานการณ์ก่อนวันสอบมีการแพร่กระจายของ COVID-19 เป็นวงกว้างหรือคลี่คลายลง ทางศูนย์สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าสอบ  ขอให้ผู้สอบติดตามตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ และปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบศูนย์สอบจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเพจเทคโนธานี** 

 

**เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีคำสั่งจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตราการและเงื่อนไขที่ศูนย์สอบกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศไว้ อ่านคำสั่งจากสาธารณสุขฯ ได้ที่ >>คลิ๊กที่นี่<<


**ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้สำเนาเอกสารผลตรวจ PCR  พร้อมเซนสำเนาถูกต้องและนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันสอบ (ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง)

*ผู้ที่ตรวจแบบ ATK สามารถใช้ผลตรวจด้วยตนเองได้ โดยผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ให้นำผลตรวจใส่ถุงซิปล็อคใส พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลบนชุดตรวจ และนำหลักฐานการตรวจมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสอบ)

 

ระบบรับสมัครเปิดตามวันที่ประกาศไว้ดังตาราง ติดตามเพจเทคโนธานีเพื่อติดตามลิงก์รับสมัครในแต่ละรอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 Line@ : @asp2020
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม