ข่าว /

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

CEFR  คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

CEFR เป็นตัวย่อของ Common European Framework of Reference for Languages ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี

*สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!*

กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

สมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 63 (รับจำนวน 40 คน)
Register and Payment between 1 to 30 September 2020 (Open for just 40 seats.)

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน : เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา : เริ่มลงทะเบียน 13.30-13.50 น.  เริ่มสอบเวลา 14.00-15.00 น.
สถานที่ : ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางอีเมล

Date Time and Place of the test
Date : 17 October2020
Time : Register at 13.30-13.50 pm.   Start the test at 14.00-15.00 pm.
Place : Room 214 on 2rd floor, Technopolis, Suranaree University of Technology

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

สมัครสอบ  (Register click here)

*โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินแล้วก่อนดำเนินการโอนเงิน
(ขณะนี้มีผู้ขณะนี้มีผู้ชำระเงิน     28       )   update : 12.05 am.  date 21/09/2020

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : cefrsut@gmail.com

 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
  • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
  • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
  • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
  • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
  • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
  • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม