ข่าว /

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปี 2566

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปี 2566

ประกาศของมหาวิทยาลัย
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.) พ.ศ. 2565
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อควรรู้ : สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่ต้องการสอบจบก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถสมัครสอบได้ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับทางศูนย์บริการการศึกษา หรือ เว็บไซต์ REG (ติดต่อศูนย์บริการฯ โทร. 0-4422-3021) ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบกับศูนย์บริการฯ ครบจำนวน 2 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ลงทะเบียนสอบกับทางเทคโนธานีในลำดับถัดไป


 
การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
 • ข้อสอบเป็นแบบทดสอบออนไลน์ "Oxford Online Placement"
 • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที
 • แบบทดสอบครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocab) ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างทางภาษา(Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง
 • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
 • ข้อสอบเป็นแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) ปรับระดับความ ยาก-ง่าย ตามความสามารถของผู้สอบ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำ สะท้อนความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 13 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน
 • ลักษณะของผลการทดสอบอ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 
English Proficiency Exam :
• The exam has 39-45 question, There is a test time of 60 minutes.
• The exam is a computer-adapted exam.
Notic:
1. The default time allowed is 60 minutes. Students see the timer counting down, and they get a warning 15 minutes before their time runs out.
2. The Markbook shows when a student has not finished their test. The Status column shows Timed out.
 

 

ประกาศเพื่อรับทราบ!! 
1. แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนสอบเป็นราคา 350 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 66 : นับตั้งแต่การสอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบที่ 4/66) เป็นต้นไป ยกเลิกการแจ้งผลสอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ผู้สอบสามารถรับผลคะแนนสอบด้วยตนเอง ได้ที่ หน่วยบริการอบรมสัมมนา ชั้น 1 เทคโนธานี (ห้องตรงข้ามธนาคารกรุงไทย) ตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบสอบเท่านั้น
3.* กรณีที่ผู้สอบไม่มารับผลคะแนนตามระยะเวลาที่กำหนด หรือใบผลคะแนนหาย หรือต้องการขอผลคะแนนใหม่ (ScoreReprint) ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาทางอีเมล cefrsut@gmail.com ศูนย์สอบ มทส. จะดำเนินการออกใบรับรองการสอบให้กับท่าน โดยมีค่าบริการในการดำเนินการ 50 บาท

 

โปรดอ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนด
ที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!!

CEFR  หรือ "Common European Framework of Reference for Languages" : มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ "การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป" ในปี 1989 - 1996 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ "CEFR" ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา

ระดับความสามารถทั่วไปของ "CEFR" แบ่งออกเป็นสามระดับใหญ่ ๆ และในแต่ละระดับใหญ่ก็ยังแบ่งออกเป็นระดับย่อยอีกซึ่งรวมทั้งหมดก็จะมีหกระดับดังต่อไปนี้
 1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users A1, A2)
 2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในระดับดี (Independent Language User B1, B2)
 3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User C1, C2)

English Proficiency Exam (CEFR)

► Equipment to prepared for the exan date :
1. Notebook
2. Headphone, Earphone
3. Original passport, Student ID

 

► Terms of register exam and payment :
1. Please check the name and amount of the payer every time before making a payment.
Notic:* Test takers who make payment after the application system closes will not have a list of entrance examinations.
And reserve the right not to refund the examination fee in any case.
2. Test Day Procedures : All test takers must arrive at the test site at least one 30 minutes before the scheduled test time in order to complete the Health Screening and Test Registration process. Test takers will not be allowed entry beyond the Checkpoint before the designated check-in time for the reserved test session.

Remark :
- Registration is closed 30 minutes before the test time.
- Only Test takers are allowed to enter Test Center area. *

3. The test result will available 7 days after the test.
4. The center for CEFR reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear or not presented at the test center on test day and the test taker do not to comply with the rules.
5. No refund of fare at all causes.
6. Receiving exam results is divided into 2 channels as follows:
     6.1 Score Report for tests (Self Pick-Up) on 7 working days after the test date by showing your original ID Card/passport.
     6.2 EMS fee 50 Baht. Cash payment on test day only. 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
Line@ : @asp2020
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม