ข่าว /

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง engagement กับอุตสาหกรรมและชุมชุน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบมีความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม”
.
ภารกิจหลักของเทคโนธานี คือ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการทำงานเพื่อตอบโจทย์ประเทศใน 4 ด้านหลัก ได้แก่
(1) การเพิ่มพูนทักษะกำลังคน Up-skills/ Re-skills รวมถึงการสร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยและ Brainpower ที่มีศักยภาพสูง
(2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคม
(3) การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(4) การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเลื่อมล้ำ หรือส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ ที่เพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศแบบกระจายศูนย์
นอกจากนี้ ยังรวมถึงภารกิจการพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพย์สินทางปัญญา และบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย
.
ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ในปีงบประมาณ 2563 ตาม Platform การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ สรุปได้ดังนี้
.
1. จำนวนบริษัท/ Startups/ หน่วยงานที่รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech transfer customer) จำนวน 99 หน่วยงาน
2. จำนวนบริษัท/ Startups/ หน่วยงานที่รับบริการ Infrastructure, เครื่องมือ, เช่าพื้นที่ จำนวน 896 หน่วยงาน
3. จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ หน่วยงานท้องถิ่นที่รับบริการทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและ Facilities จำนวน 232 หน่วยงาน
4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ/ startups/ spin-off จำนวน 41 ราย
5. Academic Services Income จำนวน 190,005,656.87 บาท
6. Research Funds จำนวน 50,835,562.00 บาท
7. Facilities Service Income จำนวน 22,369,200.69 บาท
8. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จำนวน 1,921,851.46 บาท
9. การบริการวิชาการด้านฝึกอบรม/สัมมนา เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะกำลังคน
9.1 จำนวนหลักสูตรอบรม (แบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์) จำนวน 82 หลักสูตร
9.2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 8,639 คน
10. จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี/บริการวิชาการ จำนวน 155 คน (เฉพาะคณาจารย์ มทส.)
11. จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 48 ผลงาน
เพิ่มเติม

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม