ข่าว /

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 4/2564

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 4/2564

กรุณาอ่านรายละเอียด

และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆที่มีการประกาศแจ้งไว้ก่อนแล้ว

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

***โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

*สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!*

สมัครสอบ ครั้งที่ 4/2564 คลิกที่นี่ (Register click here)
ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงิน (
amount of the payer)   56   คน
update 09.41 น.  05/03/20201

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะผู้สมัคร (Check the list of candidates)

กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สอบTOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)[Center for Professional Assessment (Thailand)] โดยให้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดระดับความรู้ TOEIC เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริษัท หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ทั่วโลกทั้ง หน่วยงานการศึกษาหน่วยงาน การบินโรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น

Technopolis, Suranaree University of Technology is a representative of TOEIC test center [Center for Professional Assessment (Thailand)]. TOEIC test is provided for students, staffs and individuals. The test is an objective way to measured English Proficiency for recruitment and promoting employees. Moreover to gauge students’ progress of their English-language skill, which is the global standard to contribute the advancement of English writing and communication skill.


หมายเหตุ :

1. หากจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรุ่นไม่ถึงจำนวน 40 คน 

ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบออกไป โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

2. สามารถรับผลคะแนนสอบได้หลังจากวันที่สอบ 7 วันทำการ

(ที่สำนักงานอบรมสัมมนา (ชั้น2) สุรสัมมนาคาร (ฝั่งห้องน้ำชาย) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)

3. การสอบในสถานะ Student บัตรนักศึกษาผู้สอบจะต้องไม่หมดอายุจนถึงวันที่สอบจึงจะสามารถเข้าสอบได้
หากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต้องการใช้คะแนน TOEIC สำหรับการสมัครงานแนะนำสมัครสอบ
ในนามบุคคลทั่วไปซึ่งจะมีผลสอบเป็นแบบ Personal พร้อมมีรูปถ่ายผู้สมัครสอบในเอกสารผลการสอบ

 
4. รับสมัครรอบละ 80-100 คนเท่านั้น นับสิทธิ์สอบเฉพาะผู้ที่สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนและยืนยันทางอีเมลแล้วเท่านั้น
 
หากครบจำนวนตามที่กำหนดไว้แล้ว ระบบจะทำการปิดรับสมัครทันทีในรุ่นนั้น ๆ
 
5. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณีที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วมาเข้าสอบไม่ได้
 
6. การสอบ TOEIC จะต้องเว้นระยะห่าง 5 วันจึงจะสามารถสมัครสอบครั้งต่อไปได้
 
7. จำนวนผู้ชำระเงิน ระบบจะอัพเดตทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
8. อีเมลตอบกลับการยืนยันชำระเงินจะได้รับ 1-2 วันทำการหลังจากวันที่แจ้ง (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอบในสถานะ Student / Staff อย่างน้อย 30 ที่ในแต่ละรอบการจัดสอบ
 
10. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากแอร์ในห้องสอบไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้
 
11. ขอความกรุณาไม่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในวันสอบเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้
(ในวันสอบจะมีจุดวางสัมภาระให้ โดยทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบหากมีสิ่งของชำรุดหรือสูญหายในทุกกรณี)
 
12. เนื่องจากมาตราการ social distancing จึงต้องมีการปรับรอบสอบเป็น เช้า-บ่าย
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรอบการสอบของตัวเองได้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
13. บัตรหรือเอกสารที่นำมาแสดงในการเข้าสอบต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทั้งหมดชัดเจน ไม่หมดอายุและรูปถ่ายไม่เลือน
ทั้งนี้ศูนย์สอบฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด
 
 
 
Notice : 
1. If the number of test takers in each session less than 40 people, the organization will postpone and will and will tell more information later.
 
2. The test result will available 7 days after the test.
Please receive the test result at Room Office, Surasammanakhan (2 Floor), Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 
3. If the student are going to graduated the semester course and want to apply the job. We recommended to register the TOEIC TEST as PERSONAL test which has picture of test taker on the test report (Most of companies required the personal test.)
 
4. The registration will be closed prior date, if the number of test takers are full. Please register next time.
 
5. No refund of fare at all causes.
 
6. Reserves the right to apply for at least 30 students / staff to take the exam.
 
7. Payment confirmation email will be received 1-2 business days after the notification date. (Except Holiday period / public holidays)
 
8. The air conditioner in the exam room is very cold. Please prepare a sweater.
 
9. Please do not bring any valuable items on the test day as you are not able to take the exam room.
(On the test day, there will be luggage storage points Which the test center will not be responsible if the items are damaged or lost in all cases)
 
10.  All submitted documents must be complete and undamaged with all information clearly legible and visible.
The Center for Professional Assessment (Thailand) reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear or not presented at the test center on the test day.
 

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน    :      เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
เวลา :      รอบเช้า = เริ่มลงทะเบียน 09.00 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 - 12.30  น. 
                รอบบ่าย = เริ่มลงทะเบียน 12.30 - 13.30  น. เริ่มสอบเวลา 14.00 - 16.30  น. 
สถานที่ :  ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
 
 
Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 3 April 2021
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 12.30 hr.
                   Register at 12.30 - 13.30 hr.  Start the test at 14.00 - 16.30 hr.
Place    :    Room 214 on 2nd floor, Surapat 1, Suranaree University of Technology.
The test result will available 7 days after the test. Please receive the test result at Room Office, Surasammanakhan (2 Floor), Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.

 

>>ข้อกำหนดในการเข้าสอบ (Exam Regulations)<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4810,0-4422-4821
LINE : @asp2018
(
เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม