ข่าว /

โครงการการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill Up

โครงการการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill Up

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ

เข้าร่วมการอบรม โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ Brain Power Skill Up

 

1. หลักสูตรการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มด้วยโปรแกรม LabVIEW

วันที่อบรม :  ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 (แบบปฏิบัติการและ Workshop) และ 1 - 2 พฤษภาคม 2564 (แบบปฏิบัติการและ Workshop)

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดอบรม : 1 รุ่น รับจำนวนจำกัด 30 คน / รุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้ประกอบทางการเกษตร

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร<<

>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม LabVIEW<

 
 
 
 
 

2. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

วันที่อบรม : รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)

           ครั้งที่ 1 วันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 (ออนไลน์)

           ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)

           ครั้งที่ 3 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)

           ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)

           รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2564 (ออนไลน์)

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดอบรม : 2 รุ่น รับจำนวนจำกัด 30 คน / รุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรม / เอกชน

>>รุ่นที่ 1 สมัครอบรมคลิกที่นี่ (เปิดรับเพิ่มเติม)<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร (รุ่นที่ 1) <<

>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Analytics รุ่นที่ 1<

หมายเหตุ* ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบ กรุณาส่งหลักฐานเข้ามาที่ Line : @asp2020 (ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)

 

>>รุ่นที่ 2 สมัครอบรมคลิกที่นี่ (รับสมัครถึงวันที่ 30 เม.ย. 64)<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร (รุ่นที่ 2) <<

 
 
 
 
 

3. หลักสูตรโดรนอัตโนมัติ (Autonomous Drone)

วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 และ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2564 

สถานที่อบรม : SUT co-working space อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดอบรม : 1 รุ่น รับจำนวนจำกัด 30 คน / รุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นบุคลากรที่ทำงานในภาคเอกชนทั้ง Tech Startup หรือ SMEs  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่ (เปิดรับเพิ่มเติม)<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร<<

>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร โดรนอัตโนมัติ<

หมายเหตุ* ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบ กรุณาส่งหลักฐานเข้ามาที่ Line : @asp2020 (ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)

>>รายละเอียดกำหนดการอบรม Click<<

 
 
 

>ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม<

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์
2. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม และให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
3. แนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรมที่เซ็นต์รับรองแล้ว พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน ในลิ้งก์ตอบกลับที่ได้รับทางอีเมลภายในเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ
1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
2. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่แจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยอย่างเป็นทางการต่อผู้จัดฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป และจะมีหนังสือแจ้งรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องแนบหนังสือรับรองฉบับนี้ พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน (ของบริษัทหรือหน่วยงานกับภาครัฐ เช่น ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนนิติบุคคล, ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในลิ้งก์รับสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th
E-mail : tatd@g.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม