ข่าว /

บริการจัดอบรมหลักสูตรมาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

บริการจัดอบรมหลักสูตรมาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

เทคโนธานีเปิดให้บริการจัดอบรมหลักสูตรมาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ISO (International Organization for Standardization)
เป็นองค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศที่ว่าด้วย “มาตรฐานระหว่างประเทศ” เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรและหน่วยงานจากทั่วโลก เพื่อจัดระเบียบการค้า รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานของสินค้าและบริการระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

มาตราฐาน ISO 9001:2015
เป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารงาน "คุณภาพมาตรฐานสากล" ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

มาตราฐาน ISO 14001:2015
เป็นมาตรฐานสากลสำหรับ “ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร” เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมาตราฐานฉบับปรับปรุงใหม่ มีการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงหลายประการในเรื่องของเทคโนโลยีและสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังจากองค์กร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่ง ISO 14001 เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรสามารถแยกแยะตนเองได้ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และในหลายกรณี ยังมีความได้เปรียบทางการเงินและช่วยให้องค์กรตระหนักถึงประสิทธิภาพและการปรับปรุงสมรรถนะอีกด้วย

การจัดการอบรมหลักสูตร “ISO9001:2015 และ ISO14001:2015”
เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้ร่วมอบรมจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านข้อกำหนดมาตราฐาน และสามารถนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้และเชื่อมโยงไปกับประสบการณ์ในห้องเรียนชีวิตประจำวันได้
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4810,0-4422-4821
LINE : @asp2020
(
เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม