ข่าว /

เปิดรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

เปิดรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

ประกาศรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
อบรมในวันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรที่เปิดอบรม

ผู้ประกอบกิจการ : รุ่นที่ 5/64 จำนวน 50 คน
ผู้สัมผัสอาหาร   : รุ่นที่ 8/64 จำนวน 100 คน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563
และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

 

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร คือใคร

ผู้ประกอบกิจการ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

ผู้สัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

>>กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561<<  

>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561<<

>> ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร <<

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่<<

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หลักสูตร : สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ รุ่น 5/64 จำนวน 50 คน    
>>กำหนดการอบรม<<
หลักสูตร : สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่น 8/64 จำนวน 100 คน    
>>กำหนดการอบรม<<

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

**หมายเหตุ :
- สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
- ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วไม่สามารถมาเข้าอบรมได้

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยแนบหลักฐานมาที่ลิ้งก์  http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?;        
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนสถานะการสมัครให้ใน 1-2 วันหลังจากส่งหลักฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4810/0-4422-4821
Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม