ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

           มาตราฐาน ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารงาน "คุณภาพมาตรฐานสากล" ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

            การจัดการอบรมหลักสูตร “การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015” เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้ร่วมอบรมจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านข้อกำหนดมาตราฐาน และสามารถนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้และเชื่อมโยงไปกับประสบการณ์ในห้องเรียนชีวิตประจำวันได้

เปิดรับสมัครและชำระเงิน

วันที่ 7 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 (รับสมัครOnline)

>>สมัคร<<   >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

อัตราค่าสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคนละ 950 บาท
รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร   ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่บัญชี 707-2-23218-0 

หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 980-2-88305-0

" พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน"
มาที่  E-mail : sut.iso734@gmail.com หากได้รับเอกสารครบสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จะยืนยันการสมัครอบรมกลับทางอีเมล
**ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันอบรม

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม  – วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา (สำนักงานบริการวิชาการฯ เทคโนธานี)
โทรศัพท์ 0-4422-4821 / Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม