ข่าว /

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรโดรนอัตโนมัติ (Autonomous Drone)

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรโดรนอัตโนมัติ (Autonomous Drone)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ

เข้าร่วมการอบรม โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ Brain Power Skill Up

 

หลักสูตรโดรนอัตโนมัติ (Autonomous Drone)

ประกาศแจ้งวันอบรมใหม่ !!

วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564

สถานที่อบรม : SUT co-working space อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดอบรม : 1 รุ่น รับจำนวนจำกัด 30 คน / รุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นบุคลากรที่ทำงานในภาคเอกชนทั้ง Tech Startup หรือ SMEs  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่ (ยังเปิดรับสมัคร)<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร<<

>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร โดรนอัตโนมัติ (รายชื่อรอบแรก)<

หมายเหตุ* ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบ กรุณาส่งหลักฐานเข้ามาที่ Line : @asp2020 

>>รายละเอียดกำหนดการอบรม Click<<

 
 

>ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม<

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์
2. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม และให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
3. แนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรมที่เซ็นต์รับรองแล้ว พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน ในลิ้งก์ตอบกลับที่ได้รับทางอีเมลภายในเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ
1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
2. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่แจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยอย่างเป็นทางการต่อผู้จัดฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป และจะมีหนังสือแจ้งรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องแนบหนังสือรับรองฉบับนี้ พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน (ของบริษัทหรือหน่วยงานกับภาครัฐ เช่น ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนนิติบุคคล, ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในลิ้งก์รับสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th
E-mail : tatd@g.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม