ข่าว /

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) รุ่นที่ 2

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ

เข้าร่วมการอบรม โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ Brain Power Skill Up

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

วันที่อบรม : รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2564 (ออนไลน์)

ครั้งที่ 1 : วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 2 : วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 3 : วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 4 : วันที่ 19 มิถุนายน 2564

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดอบรม : 2 รุ่น รับจำนวนจำกัด 30 คน / รุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรม / เอกชน

>>รุ่นที่ 2 สมัครอบรมคลิกที่นี่<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร (รุ่นที่ 2) <<

 

>ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม<

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์
2. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม และให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
3. แนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรมที่เซ็นต์รับรองแล้ว พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน ในลิ้งก์ตอบกลับที่ได้รับทางอีเมลภายในเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ
1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
2. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่แจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยอย่างเป็นทางการต่อผู้จัดฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป และจะมีหนังสือแจ้งรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องแนบหนังสือรับรองฉบับนี้ พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน (ของบริษัทหรือหน่วยงานกับภาครัฐ เช่น ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนนิติบุคคล, ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในลิ้งก์รับสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th
E-mail : tatd@g.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม