ข่าว /

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 5/64

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 5/64

CEFR  คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

CEFR เป็นตัวย่อของ Common European Framework of Reference for Languages ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
  • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
  • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
  • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
  • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
  • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
  • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี

 

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินมาแล้วเท่านั้น
หากส่งหลักฐานการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบ 5/64 
วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 
รอบ 1   : เวลา 09.00 - 10.00 น.  เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
Open Now!!  รอบ 2   : เวลา 11.00 - 12.00 น.  เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.15 น. - 10.45 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 305 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th

Date Time and Place of the test
Date   :  Sunday 11 July 2021
Time  :  Round 1 - Register at 08.30 - 09.00 hr.  Start the test at 09.00 - 10.00 hr. 
Open Now!!  Round 2 - Register at 10.15 - 10.45 hr.  Start the test at 11.00 - 12.00 hr.
Place  : Room 305 on 3rd floor, Technopolis, Suranaree University of Technology.

• เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 มิ.ย. 64 (เวลา 16.30 น.)
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ เวลาสอบ ในวันที่ 1 ก.ค. 64

► แจ้งเพื่อทราบ! หากสถานการณ์ COVID-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง หรือความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางศูนย์สอบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันสอบ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ และเพจเทคโนธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-------------------------------------------------------------------------------
สมัครสอบ Register >>Click<< (รับเพียง 45 ที่นั่ง เท่านั้น)
-------------------------------------------------------------------------------

โปรดสมัครก่อนทำการชำระเงิน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ และตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
(รอบสอบที่ 1 - ขณะนี้มีผู้ชำระเงินทางอีเมลแล้ว    เต็มจำนวน    คน  อัพเดทข้อมูลเมื่อ  07/06/64  เวลา 09.36 น.
(รอบสอบที่ 2 - ขณะนี้มีผู้ชำระเงินทางอีเมลแล้ว       เต็มจำนวน     คน  อัพเดทข้อมูลเมื่อ  11/06/64  เวลา 17.20 น.)

**หากส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีเมลในช่วงที่รอบสอบที่ 1 เต็มจำนวนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการย้ายชื่อของท่านไปสอบในรอบที่ 2 และหากจำนวนผู้สอบเต็มทุกรอบทางเราขอย้ายชื่อของท่านไปการสอบครั้งถัดไป  ทั้งนี้ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการอัพเดทสถานะของผู้ชำระเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้สอบและเวลาสอบอีกครั้ง ในวันที่ 1 ก.ค. 64 เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการสอบ)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันสอบ
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)
2. หูฟัง (Headphone)

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้ Tablet, Ipad ในการสอบเนื่องจากระบบสอบยังไม่รองรับการทำงานบน Tablet, Ipad

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 Line@ : @asp2020
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม