ข่าว /

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่


คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559)
2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 3 คน ที่ประกอบด้วย
          คนที่ 1 มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ (อังกฤษ จีน ตะวันออกกลาง)
          คนที่ 2 มีความรู้หรือทักษะพื้นฐานด้านการทำธุรกิจมาบ้าง โดยเฉพาะความรู้ทักษะเกี่ยวกับการส่งออก
         คนที่ 3 มีความรู้ ทักษะด้านไอที การถ่ายภาพ การทำกราฟฟิก ตัดต่อคลิปวีดีโอ
3. มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น ตั้งใจ ต้องการเป็นผู้ส่งออกในอนาคต
4. สามารถวางแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ปีนับ จากวันเริ่มโครงการ
5. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 50 ทีม ต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินภาคปฏิบัติ จากทีมวิทยากร หากมีการยกเลิกระหว่างเข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ทางโครงการฯ จะหาทีมใหม่เพื่อมาทดแทนและต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน
Step 1
1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการส่งออกเบื้องต้น (Export Basic Course)  (ออนไลน์) จำนวน 15 ชั่วโมง
2. Work Shop เพื่อให้แต่ละทีมส่งผลงาน
3. สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความพร้อมผ่านเข้าร่วมเป็นนักรบส่งออก จำนวน 50 ทีม (150 คน)
Step 2
1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านด้านการส่งออกขั้นก้าวหน้า (Export Advance Course)
2. ฝึกปฏิบัติจริงด้านการส่งออก

Step 3
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ติดตามและประเมินผล

 

 

>>>สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Click

-   เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2565

-   ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565ผ่านทางเว็บไซด์ Click

-   ติดตามข่าวสารโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) ผ่านทางเว็บไซด์ Click

-   รับชมคลิป VDO เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2 Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 0-4422-4920 (เวลาทำการ)
Line : @tnsut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม