ข่าว /

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์

2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559)

2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 2 คน

3. สมาชิกในทีมควรมีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายรูป ตัดต่อววีดีโอหรือการขายของออนไลน์       

4. มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์

5. ทีมมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หรือนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นนำมาขายได้

6. สามารถวางแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ปีนับ จากวันเริ่มโครงการ

7. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 ทีม ต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินภาคปฏิบัติ จากทีมวิทยากร หากมีการยกเลิกระหว่างเข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ทางโครงการฯ จะหาทีมใหม่เพื่อมาทดแทนและต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Step 1

1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์ (ฺBasic Business Course)  ออนไลน์ จำนวน 15 ชั่วโมง

2. Work Shop เพื่อให้แต่ละทีมส่งผลงาน

3. สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความพร้อมผ่านเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 100 ทีม (200 คน)

Step 2

1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์ (ฺAdvance Business Course)

2. ฝึกปฏิบัติจริงด้านการขายของออนไลน์

Step 3

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ติดตามและประเมินผล

 

>>>สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Click

-   เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2565

-   ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565ผ่านทางเว็บไซด์ Click

-   ติดตามข่าวสารโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups)ผ่านทางเว็บไซด์ Click

-   รับชมคลิป VDO เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2Link……….

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 0-4422-4920 (เวลาทำการ)
Line : @tnsut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม