ข่าว /

หัวข้อข่าว
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area - based Innovation for Community)

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ