ข่าว /

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หลังจากวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
งดจัดอบรม
จป.หัวหน้างาน, อบรม จป.บริหาร , อบรม คปอ 
จนกว่าจะมีกฎหมายลูกประกาศออกมา

>>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565<<

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบ
  2. ผู้บริหารของสถานประกอบการ

หัวข้อการจัดอบรม
ตามกำหนดการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 3 หลักสูตร

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  4. การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 

หลักการและเหตุผล

         ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ(6) โรงแรม(7) ห้างสรรพสินค้า(8) สถานพยาบาล(9) สถาบันทางการเงิน(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12) (14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงระดับวิชาชีพ ระดับริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

          เทคโนธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร เลขทะเบียน จป. 65-022 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้กับกิจการหรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549โดยเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน ให้ได้รับความคุ้มครอง และความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กำหนดการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

กำหนดการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

กำหนดการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่)

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม