ข่าว /

เปิดรับสมัครโครงการ U2T for BCG รอบ2 !!!

เปิดรับสมัครโครงการ U2T for BCG รอบ2 !!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

 

1. การสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

รับสมัครจำนวน 684 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ 77 ตำบล 16 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1 ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 342 อัตรา

1.2 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 342 อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้างงาน3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2565)  

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

    (1)  คุณสมบัติทั่วไป

          1) มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    (2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง

1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) เป็นบุคคลล้มละลาย

7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

    (3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2) ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงานหรือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

เปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้

 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ >>สมัคร<<

 

คลิปวิดีโอขั้นตอนการสมัคร  :  >>VDO<<

 

 

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22-4820 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)
Line : @tnsut   
E-mail : asitatd@gmail.com 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม