ข่าว /

สมัครสอบ CEFR รอบที่ 7/66 (วันที่ 18 มิ.ย. 66)

สมัครสอบ CEFR รอบที่ 7/66 (วันที่ 18 มิ.ย. 66)

ตารางสอบ CEFR ประจำปี 2566 (CEFR exam schedule 2023) >>Click<<

กรุณาอ่านรายละเอียด

และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆที่มีการประกาศแจ้งไว้ก่อนแล้ว

ประกาศเพื่อรับทราบ!!  
1. นับตั้งแต่การสอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบที่ 4/66) เป็นต้นไป ยกเลิกการแจ้งผลสอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ผู้สอบสามารถรับผลคะแนนสอบด้วยตนเอง ได้ที่ หน่วยบริการอบรมสัมมนา ชั้น 1 เทคโนธานี (ห้องตรงข้ามธนาคารกรุงไทย) ตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบสอบเท่านั้น (ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 66)
2.* กรณีที่ผู้สอบไม่มารับผลคะแนนตามระยะเวลาที่กำหนด หรือใบผลคะแนนหาย หรือต้องการขอผลคะแนนใหม่ (ScoreReprint) ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาทางอีเมล cefrsut@gmail.com ศูนย์สอบ มทส. จะดำเนินการออกใบรับรองการสอบให้กับท่าน โดยมีค่าบริการในการดำเนินการ 50 บาท
3. การยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งจบการศึกษาของ มทส. สามารถใช้ผลคะแนนได้ทั้ง CEFR, Toeic, Toefl ITP
(รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย >>คลิ๊ก<<)

English Proficiency Exam :
• The exam has 39-45 question, There is a test time of 60 minutes.
• The exam is a computer-adapted exam.
Notic:
1. The default time allowed is 60 minutes. Students see the timer counting down, and they get a warning 15 minutes before their time runs out.
2. The Markbook shows when a student has not finished their test. The Status column shows Timed out.

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) :
• ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที (1 ชั่วโมง)
• ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
• ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
• ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
• ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
• ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน


โปรดอ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!!

การสอบเป็นรูปแบบ ON-Site ** 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
สอบวันที่ 18 มิถุนายน 2566
สถานที่สอบ : ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 5-6 (ชั้น2) อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : กรณีที่สมัครสอบในวันที่ 16 พ.ค. 66 ศูนย์สอบขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบจากเดิม ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล

รอบ/ เวลาสอบ

ลงทะเบียนสอบ หมดเวลาเข้าห้องสอบ

รอบที่ 1 : เวลา 09.00-10.00 น.

เวลา 08.00-08.30 น.

เวลา 08.30 น.
รอบที่ 2 : เวลา 11.00-12.00 น.

เวลา 10.00-10.30 น. 

เวลา 10.30 น.
รอบที่ 3 : เวลา 13.00-14.00 น.

เวลา 12.00-12.30 น. 

เวลา 12.30 น.
รอบที่ 4 : เวลา 15.00-16.00 น.

เวลา 14.00-14.30 น. 

เวลา 14.30 น.

► อุปกรณ์/เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ : 
1. บัตรประชาชน, บัตรนักศึกษา (ตัวจริง)
2. เงินสด สำหรับผู้สอบที่ต้องการจัดสอบผลสอบแบบไปรษณีย์
หมายเหตุ : ห้องสอบเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผู้สอบไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์และหูฟังของตนเองมาในวันสอบ


English Proficience Exam (CEFR)
Test Date : 18 June 2023
Place : 
Digital tech Lab computer 5-6 on 2nd floor, Ratthasimakunakorn Building, Suranaree University of Technology.

Round/ Time test

Register Timeout for entering the exam room

Round 1 : 09.00-10.00 hr.

08.00-08.30 hr. 

08.30 hr.
Round 2 : 11.00-12.00 hr.

10.00-10.30 hr. 

10.30 hr.
Round 3 : 13.00-14.00 น.

12.00-12.30 hr. 

12.30 hr.
Round 4 : 15.00-16.00 น.

14.00-14.30 hr. 

14.30 hr.

Equipment to prepared for the exan date :
1. Original passport, Student ID
2. Cash fee 50 Baht, send test results by EMS.

► Terms of register exam and payment :
1. Please check the name and amount of the payer every time before making a payment.
Notic:* Test takers who make payment after the application system closes will not have a list of entrance examinations.
And reserve the right not to refund the examination fee in any case.
2. 
The exam will take place in the 4 rounds.  Candidates cannot select rounds.
3. 
Test Day Procedures : All test takers must arrive at the test site at least one 30 minutes before the scheduled test time in order to complete the Health Screening and Test Registration process. Test takers will not be allowed entry beyond the Checkpoint before the designated check-in time for the reserved test session.

Remark :
- Registration is closed 30 minutes before the test time.
- Only Test takers are allowed to enter Test Center area. *

4. The test result will available 7 days after the test.
5. The center for CEFR reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear or not presented at the test center on test day and the test taker do not to comply with the rules.
6. No refund of fare at all causes.
7. Receiving exam results is divided into 2 channels as follows:
     7.1 Score Report for tests (Self Pick-Up) on 7 working days after the test date by showing your original ID Card/passport.
     7.2 EMS fee 50 Baht. Cash payment on test day only. 

 


สำหรับผู้สอบ CEFR รูปแบบ ON-SITE ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. อ่านข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ CEFR (รูปภาพข้างบน) อย่างละเอียดและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด!!*
2. ผู้สอบปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม(โปรดติดตามข่าวสารหากมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง)
4. ผู้สอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินลงทะเบียนสอบและตรวจสอบหลักฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 
(จุดลงทะเบียนจะปิดก่อนเวลาสอบ 30 นาที กรณีที่ผู้สอบมาไม่ทันลงทะเบียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี
** จุดลงทะเบียนเปิด-ปิดเวลา ดังต่อไปนี้
      รอบสอบที่ 1 : เวลา 08.00 - 08.30 น.
      รอบสอบที่ 2 : เวลา 10.00 - 10.30 น.
      รอบสอบที่ 3 : เวลา 12.00 - 12.30 น.
      รอบสอบที่ 4 : เวลา 14.00 - 14.30 น.
**โปรดรักษาเวลาและสิทธิ์ของท่านในการสอบแต่ละครั้ง**
5. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ


► เงื่อนไขการสมัครสอบและชำระเงิน :

1. ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีกเมลแล้วเท่านั้น
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและจำนวนผู้ชำระเงินก่อนทำการโอน/ชำระค่าสมัครสอบทุกครั้ง ผู้สอบที่แจ้งชำระเงินโดยไม่มีข้อมูลในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน หรือชำระเงินหลังจากผู้มีชำระเงินครบจำนวนและระบบปิดรับสมัคร หรือหลังจากหมดเขตกำหนดการแจ้งชำระเงิน จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
3.ไม่อนุญาตให้ผู้สอบชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร หากพบผู้สอบที่ชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่กำหนดทางศูนย์สอบขออนุญาตตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านทุกกรณี
4. เมื่อลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินและส่งหลักฐานชำระเงินผ่านทางอีเมลได้ทันที
5. เจ้าหน้าที่จะนับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีเมลแล้วเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนขอสละสิทธิ์ที่นั่งของท่านให้กับท่านอื่น และตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนดำเนินการชำระเงิน
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินมาแล้วและไม่สามารถเข้าสอบได้
7. ในกรณีที่สมัครสอบแล้วไม่สามารถเข้าสอบได้หรือไม่ประสงค์เข้าสอบ ศูนย์สอบถือว่า "ผู้สอบสละสิทธิ์ในการสอบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
8. การสอบจะแบ่งเป็น 4 รอบ โดยทางศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดรอบสอบให้ ผู้สอบไม่สามารถเลือกรอบสอบได้โปรดเผื่อเวลาในการสอบ
9. ทางศูนย์สอบไม่รับการจองที่นั่งล่วงหน้า ผู้สอบทุกท่านจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนพร้อมเพียงกันตามวัน-เวลาที่กำหนด
10. ผลสอบจะได้รับ 7 วันทำการนับจากวันที่สอบ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
11. เจ้าหน้าที่จะอัพเดทสถานะวันและเวลาทำการเท่านั้น (เวลา 08.30-16.30 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการอัพเดทสถานะของผู้ชำระเงิน
12. อ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ CEFR และอ่านข้อมูลภายในเว็บไซต์ในหัวข้อ "สำหรับผู้สอบ CEFR แบบ ON-Site ให้ปฏิบัติตาม... " ผู้สอบโปรดอ่านอย่างละเอียดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด!! หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบทุกกรณีและถือว่าผู้สอบใช้สิทธิ์ในการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13. ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ CEFR >>คลิ๊กที่นี่<<


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเวลาสอบ วันที่ 12 มิ.ย. 66
รับจำนวนที่นั่งสำรอว 40 ที่นั่ง (40 Seats)

สมัครสอบพร้อมชำระเงินและส่งหลักฐานทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 26-28 พ.ค. 66  
(ระบบเปิดรับสมัครเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

ปิดรับสอบที่นั่งสำรอง (Register exam) >>Click<<
- Open the register excam on 10.00 am.

- Announcement of list of candidates and exam period on 12 June 2023
- Apply with payment and submit proof of payment came to e-mail on 26-28 May 2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน (Check the list to candidates) >>คลิ๊ก<<
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและจำนวนผู้ชำระเงินก่อนทำการโอน/ชำระค่าสมัครสอบทุกครั้ง


ขณะนี้มีส่งหลักฐานชำระเงินทางอีเมล ดังตาราง
Amount of the payer : 373 Units (update 11.37 am, 26 May 2023)

วันที่สอบ จำนวนผู้ส่งหลักฐาน อัพเดทข้อมูล
18 มิ.ย. 66

389 คน

30 พ.ค. 66
เวลา 09.42 น.

**เขียนรายละเอียดในอีเมล ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล และวันที่ลงทะเบียนสอบ**

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
Line@ : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม