ข่าว /

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (On-line)

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (On-line)

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (Online)
ประจำปี 2566-2567


**โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนสมัคร สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้

สถานที่อบรม : โปรแกรม Zoom Meeting / อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรที่เปิดอบรม
• ผู้ประกอบกิจการ : จำนวน 50 คน/รุ่น (*กรณีที่มีผู้ประกอบกิจการสมัครไม่ถึง 20 ท่านทางหน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปรวมกับครั้งถัดไป)
• ผู้สัมผัสอาหาร : จำนวน 100 คน/รุ่น 
(*กรณีที่มีผู้ประกอบกิจการสมัครไม่ถึง 20 ท่านทางหน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปรวมกับครั้งถัดไป) 

    เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563 และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร คือใคร?
    ผู้ประกอบกิจการ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

    ผู้สัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

    ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

กำหนดการอบรม >> หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ จำนวน 50 คน
กำหนดการอบรม >> หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน    
 

ประกาศ !!
• กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561
• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม