ข่าว /

อบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE

อบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE


วัตถุประสงค์
หลักสูตรที่มุ่งเน้นนำเสนอเทคนิคที่หน่วยงานและผู้อบรมสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการงาน CWIE ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมจึงเป็นในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อการฝึกอบรมครอบคลุมทุกกระบวนการของการจัดการงาน CWIE ตั้งแต่เทคนิคการวางกลยุทธ์ของหลักสูตรเพื่อรองรับ CWIEการวางระบบงาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษา การจัดหางานคุณภาพ การนิเทศงานและการประเมินผล และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน หลักสูตรอบรมนี้จึงเหมาะกับหน่วยงานที่ดำเนินการ CWIE อยู่แล้วและต้องการเรียนรู้เทคนิคการจัดการเพิ่มเติมเพื่อนำไปประยุคต์ใช้ หรือกับหน่วยงานที่กำลังสนใจจะนำ CWIE เข้าไปดำเนินการก็จะได้ทราบขั้นตอนดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องและการวางกลยุทธ์ระดับหลักสูตรเพื่อรองรับ CWIE
  2. เข้าใจการจัดการงาน CWIE แบบครบวงจรที่สามารถนำไปประยุกต์ดำเนินการในหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ CWIE ของสถาบัน/ หน่วยงาน
  2. คณาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์นิเทศ

เป็นการอบรมแบบ Online
ค่าลงทะเบียน : 400 บาท/ท่าน/หลักสูตร 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึงจำนวน 15 คน/หลักสูตร
ทางหน่วยอบรมขอสงวนสิทธิในการเลื่อนการอบรมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดการจัดอบรมแบบ In House คลิกที่นี่

♥ TC-01 : การวางกลยุทธ์และการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองการดำเนินงาน CWIE

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00น.
หมดเขตการแจ้งชำระเงิน : วันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-01:

การวางกลยุทธ์และการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองการดำเนินงาน CWIE

click click click

♥ TC-02 : มาตรฐาน การวางระบบงาน และการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
หมดเขตการแจ้งชำระเงินวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-02:

มาตรฐาน การวางระบบงาน และการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ

click click click

♥ TC-03 : เทคนิคการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการทำ Reflection เพื่อพัฒนานักศึกษา

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : ..............COMING SOON.....................
หมดเขตการแจ้งชำระเงิน : -

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-03:

เทคนิคการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการทำ Reflection เพื่อพัฒนานักศึกษา

click click click

♥ TC-04 : เทคนิคการจัดการงานนิเทศนักศึกษาและการประเมินผลวิชา CWIE

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
หมดเขตการแจ้งชำระเงินวันที่ 10 เมษายน 2566

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-04:

เทคนิคการจัดการงานนิเทศนักศึกษาและการประเมินผลวิชา CWIE

click click click

♥ TC-05 : เทคนิคการจัดหางานคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : ..............COMING SOON.....................
หมดเขตการแจ้งชำระเงิน : -

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-05:

เทคนิคการจัดหางานคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ

click click click


♥ TC-06 : เทคนิคการหาโจทย์หัวข้อโครงงานกับสถานประกอบการ

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : ..............COMING SOON.....................
หมดเขตการแจ้งชำระเงิน-

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-06:

เทคนิคการหาโจทย์หัวข้อโครงงานกับสถานประกอบการ

click click click

♥ TC-07 : กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานของนักศึกษา

ชั่วโมงเรียน : 3 ชั่วโมง
วัน/เวลาที่เรียน : ..............COMING SOON.....................
หมดเขตการแจ้งชำระเงิน : -

รหัส ชื่อหลักสูตร รายละเอียด สมัครอบรม เช็คสถานะ
TC-03:

กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานของนักศึกษา

click click click

การชำระเงิน

*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร 
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แนบหลักฐานการชำระเงิน มาที่อีเมล asp.tn.sut@gmail.com
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนสถานะการสมัครให้ใน 1-2 วันหลังจากส่งหลักฐาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม