ข่าว /

เปิดรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

เปิดรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ประกาศรับสมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
อบรมในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566


เปิดรับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2566

สถานที่อบรม : ออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting "โปรดตรวจสอบ ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร"

หลักสูตรที่เปิดอบรม
• ผู้ประกอบกิจการ : จำนวน 50 คน (*กรณีที่มีผู้ประกอบกิจการสมัครไม่ถึง 20 ท่านทางหน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปรวมกับครั้งถัดไป)
• ผู้สัมผัสอาหาร : จำนวน 100 คน

    เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563 และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร คือใคร?
    ผู้ประกอบกิจการ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

    ผู้สัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

    ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศ !!
• กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561
• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เปิดรับสมัคร!! การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

กำหนดการอบรม >> หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ 
จำนวน 50 คน

กำหนดการอบรม >> หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน    

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่<<

>>อ่านวิธีการสมัครคลิกที่นี่<<

สถานที่อบรม :
 ออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting "โปรดตรวจสอบ ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร"

**หมายเหตุ :
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้


การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร 
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยแนบหลักฐานมาที่ลิ้งก์  http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?;  >>คลิกที่นี่<<
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนสถานะการสมัครให้ใน 1-2 วันหลังจากส่งหลักฐาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม