การสมัครงาน /

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เฉพาะประเภทนักศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
ประเภท : ข่าว
22 ก.ค. 2564 00:00 น.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภท : ข่าว
5 ก.ค. 2564 00:00 น.
ประกาศรับสมัครคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ประเภท : ข่าว
10 มิ.ย. 2564 00:00 น.
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประเภทนักศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
ประเภท : ข่าว
2 มิ.ย. 2564 00:00 น.