TN03 010 การออกแบบแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยพาวเวอร์บีไอ (Interactive Dashboard Design with Power BI)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 56/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<<

#วิทยากร 

1. อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN03 010 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว ธัญลักษณ์ ชูหาด
 2. นาย อภิชาติ อ่างรัมย์
 3. นาย ธีรพันธ์ พิศเพ็ง
 4. นาย สุทธิพงษ์ โคตรสาลี
 5. นางสาว ญาตาวี อูปเสาร์
 6. นาย ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
 7. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 8. นางสาว อุมาพร มาโยธา
 9. นาง ชลิดา ตรีโอสถ
 10. นางสาว อดิภา ทิพรส
 11. นาย ปฐมชัย ใบจักร์
 12. นาย วีระพงษ์ เปรมสถิตย์
 13. นางสาว ปรียาภรณ์ พิไชยวัง
 14. นาย จิรายุส ไพรสมพงษ์
 15. นาย ปวิธ เนียรสว่าง
    TN03 010 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี
 2. นางสาว แก้วกานดา ชฎาทอง
 3. นาย กีรติ ประกอบ
 4. นางสาว เจนจิรา แต่งประกอบ
 5. นางสาว เมทิกา ฉัตรเชาวพ้อง
 6. นาย พิสิษฐ์ สมัตถะ
 7. นาย วิรัตน์ มุขแจ้ง
 8. นางสาว เมตตา สันกลาง
 9. นางสาว วรดี อ่วมเจริญ
 10. นางสาว เบญจมาศ สิ่งไธสง
 11. นาง นนทิยา ชูสงค์
 12. นาย ชาตรี เนินพลับ
 13. นางสาว อารยา หมอไทย
 14. นาย สุรยุทธ์ หมวดโคกสูง
 15. นางสาว สุทธินี เธียรโชติ
 16. นางสาว อรรัมภา เทพแดง
 17. นางสาว บุปผา คำสาริรักษ์
 18. นาย ธนัท อัครปรีชานนท์
 19. นางสาว ณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร
 20. นาย ชโยดม เฮฮา
    TN03 010 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย นภัทร​วัฒน์​ ตันติธนวาณิชย์​
 2. นาย ระพีพรรฒ พรหมลัทธิ์
 3. นาย เหรียญทอง คีรีวงษ์
 4. นางสาว พัชรี ขอหมั่นกลาง
 5. นาย ชรธร ชำนาญสิงห์
 6. นางสาว กาญจนา ทิพวงค์
 7. นาย ณัฐวุฒิ ซึมกระโทก
 8. นางสาว กมลวรรณ หมอกกระโทก
 9. นาย วรวุฒิ เนียมใหม่
 10. นาย นภธร แสงอนุรักษ์
 11. นาย ภานุพงศ์ วชิรพุทธิ์


สถานที่

SUT X-Lane