TN05 010 การออกแบบกราฟิกเวคเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (Vector Graphic Design by Adobe Illustrator)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 29/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<<

วิทยากร อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN05 010 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว ชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ
 2. นาย กิตติธร กิจจนศิริ
 3. นางสาว ศิริลักษณ์ กิ่งชนะ
 4. นาย นริศชัย ภู่สุด
 5. นางสาว ธิดารัตน์ โสภณ
 6. นาย โซเฟียน มามะ
 7. นางสาว กนกวรรณ จินดาเงิน
 8. นางสาว ตุลยดา พันธุโพธิ์
 9. นาย ปณิธาน เอกปณิธานพงศ์
 10. นางสาว หทัยรัตน์ บุญมีธรรม
    TN05 010 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นางสาว ภัศรา ภักดีแก้ว
 2. นาย สโรธ สุขกุล
 3. นาย จิรภัทร กาญจนะปริชาติ
 4. นาย ภราดร บุญร่วม
 5. นาย ณัฐพงษ์ วินิจสุมานนท์
 6. นาย คฑาวุธ สะอาด
 7. นางสาว จิดาภา สอนสมนึก
 8. นางสาว พรหมพร โชติธนชัยสุธี
    TN05 010 (2) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาง นงนุช โพธิสิทธิพร
 2. นาย กีรติ ประกอบ
 3. นาย ชาตรี เนินพลับ
 4. นางสาว จิฬาพร เนื้อนา
 5. นาย ภูมิศักดิ์ ชาวะไล
 6. นาย ณัฐพงษ์ ไชยคำ
 7. นางสาว สิริพร ฐิตสิริกุล
 8. นาย พิชิตพล ลือศิริ


สถานที่

SUT X-Lane