TN07 002 การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M: Intelligence Machine Control)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 20/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent System Skills)<<

วิทยากร อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN07 002 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย กิตติพิชญ์ มนต์ขลัง
 2. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
    TN07 002 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 2. นาย พิสิษฐ์ สมัตถะ
 3. นางสาว ณัทภัค หัดชุมพล
 4. นาย กัมปนาท วิศวกรวิศิษฎ์
 5. นาย ยศกร ตันเฮง
 6. นางสาว กมลวรรณ หมอกกระโทก
    TN07 002 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย ธัญภพ ศิริมาศเกษม
 2. นางสาว อรพรรณ เจียมรัมย์
 3. นาย อานุภาพ ใจดีแกล้วกล้า
 4. นาย บุญยกร ไกรยา
 5. นาย สัจจาพร ราชเสนา
 6. นางสาว ศรสวรรค์ ไชยสุข


สถานที่

SUT X-Lane