TN07 002 การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M: Intelligence Machine Control)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 พ.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 121/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent System Skills)<<

วิทยากร อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์

 

ขยายเวลาอบรมจนถึง เดือนพฤศจิกายนนี้

 

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 พ.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 27 ต.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 27 ต.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147
    TN07 002 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย กิตติพิชญ์ มนต์ขลัง
 2. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
    TN07 002 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 2. นาย พิสิษฐ์ สมัตถะ
 3. นางสาว ณัทภัค หัดชุมพล
 4. นาย กัมปนาท วิศวกรวิศิษฎ์
 5. นาย ยศกร ตันเฮง
 6. นางสาว กมลวรรณ หมอกกระโทก
    TN07 002 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย ธัญภพ ศิริมาศเกษม
 2. นางสาว อรพรรณ เจียมรัมย์
 3. นาย อานุภาพ ใจดีแกล้วกล้า
 4. นาย บุญยกร ไกรยา
 5. นาย สัจจาพร ราชเสนา
 6. นางสาว ศรสวรรค์ ไชยสุข
 7. นาย ปิยะพงษ์ ทองแสน
 8. นางสาว อภิญญา เชื้อทอง
 9. นาย วิชิตชัย ผิวจันทร์
 10. นาย สุพิชญ์ชา แถมพร
 11. นางสาว จิราพร พิมลี
 12. นาย เริงวัฒน์ หาชิต
 13. นาย อภิสิทธิ์ โพธิ์นา
 14. นางสาว ณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง
 15. นางสาว นาแดช โมนิก ชิปโปซ์
 16. นาย วศิน วงค์วิชคกุล
 17. นาย กรวิชญ์ กองศรี
 18. นาย ณัฐชนน ถาแก้ว
 19. นาย วรนนท์ โคตรนาวัง
 20. นาย ปริญญา พลเสนา
 21. นาย ธัชพล จันทกุล
 22. นาย ยุทธพล เพ็งโอ
 23. นาย ณัฐวุฒิ วัดไธสง
 24. นาย ศิริวิทย์ พิมพ์โยธา
 25. นาย พชร พงษ์ศรี
 26. นาย จิรวุฒิ ปาปะเข
 27. นาย จิรภัทร คุ้มล้วนล้อม
 28. นางสาว ทิวาพร ศรีหาบุญทัน
 29. นาย สุรนันท์ วรรณหนองคู
 30. นาย ชนาธิป ทับอินทร์
 31. นาย ศรายุทธ เพ้ยจันทึก
 32. นาย สุริยา สุกรินทร์
 33. นาย ศักดิ์เมธา ด้านกระโทก
 34. นางสาว จุฑามาศ วันทอง
 35. นาย ฐาปกรณ์ นันทิกุล
 36. นาย วัชรา สุ่มมาตย์
 37. นาย วิทยา แสนกล้า
 38. นาย ชัชวาลย์ ศรีโยธา
 39. ศักดา หวยสูงเนิน ศักดา หวยสูงเนิน
 40. นาย เธณสรณ์ ทัพซ้าย
 41. นาย อภิสิทธิ์ ภาวจันทึก
 42. นาย จตุพร บุญจูง
 43. นาย รัฐฉวิญญ์ ทอดสูงเนิน
 44. นาย ธวัชชัย ถมเมืองปัก
 45. นาย สมศักดิ์ แสนสนิท
 46. Mr Witthawat Thipsut
 47. นาย ปณิธาน ยะสูงเนิน
 48. นาย ต่อศักดิ์ ชำนาญพุดซา
 49. นาย สุนทร บุญมาศ
 50. นาย นนทวัฒน์ พรมชน
 51. นางสาว กัญญาภรณ์ อุดม
 52. นาย สมผล ขานโคกกรวด
 53. นาย ปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์
 54. นาย สาธิต เจียบเกาะ
 55. นาย กิจจา ฟักหวาน
 56. นาย สุระเดช สมบัติประเสริฐ
 57. นาย อานุภาพ บุญช่วย
 58. นาย ชัยรัตน์ คำขูลู
 59. นาย อนุพงษ์ ทับอินทร์
 60. นาย อนุวัตร ปุยสูงเนิน
    TN07 002 (4) เรียนรอบเดือน ตุลาคม
 1. นาย ธีร์จุฑา เย็นใจ
 2. นาย จักริน ศรีธุวานนท์
 3. นาย วชิรวิทย์ ชอบเสียง
 4. นางสาว ชลธิชา ชนยุทธ
 5. นาย วัชรพล พรรคพวก
 6. นาย สิรินทร์ ญาติปลื้ม
 7. นางสาว ณัฐณิชา ธัญธเนส
 8. นางสาว อารดา เสือหลง
 9. นาย ธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน
 10. นาย ทีฆทัศน์ ทวนดิลก
 11. นางสาว แพรพลอย มงคลแสน
 12. นาย ธนวัฒน์ พิมจังหรีด
 13. นางสาว วรรณรัตน์ ดวงดี
 14. นาย กัมพล โสภา
 15. นาย ฐากร สุขะวิสิษฐ๋
 16. นาย กฤตธี สงวนศักดิ์
 17. นาย ฐานันดร ศรีคะฮาด
 18. นาย สุนทร โอษฐงาม
    TN07 002 (5) เรียนรอบเดือน พฤศจิกายน
 1. นาย รุ่ง แกล้วกล้า
 2. นาย พริสร ก่อนทิพย์
 3. นาย สิทธิศักดิ์ ขอสินกลาง
 4. นาย วีระพงษ์ อินทนู


สถานที่

SUT X-Lane