TN06 010 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aids Design)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 13/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<<

วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้

2. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN06 010 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย เกรียงไกร รายณะสุข
    TN06 010 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นางสาว น้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ
    TN06 010 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย กชนัฐพัฒน์ อุทัยอนุรักษ์
 2. นางสาว เมตตา สันกลาง
 3. นาย สัจจาพร ราชเสนา
 4. นาย อนุวัตร นิ่มน้อย
 5. นาย ณัฐนันท์ คันโธ
 6. นาย อนวัช พัฒนาภรณ์


สถานที่

SUT X-Lane